AKWA - Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej

Akwa Newsletter

Znajdujesz się na:

Informacje o AKWA

Informacje o AKWA

Powstanie firmy AKWA wiąże się z przemianami polityczno gospodarczymi zapoczątkowanymi w Polsce na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, które w dalszej konsekwencji objęły swym zasięgiem cały blok Europy środkowo-wschodniej. Czytaj więcej

System doboru elementów

System doboru elementów

System doboru armatury ułatwiający zastosowanie żądanych elementów w fazie projektowania sieci wodociagowej. Przejdź do wyszukiwania

Odlewnia Żeliwa

Odlewnia Żeliwa

Wykonujemy odlewy z żeliwa szarego w gatunku GJL-200 i 250 oraz sferoidalnego w gatunku GJS-400-15 i 500-7 na automatycznej linii formierskiej firmy Hunter, na formierkach FKT 65 i FKT 108 oraz formowane ręcznie. Czytaj więcej

Aktualności

Aktualności

NOWY CENNIK 2019 październik

2019-10-02 12:38:17

Czytaj więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. z siedzibę w Gnieźnie ul. Słoneczna 36.
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych:
  1. imię, nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu, numer fax,
  5. numery: NIP, REGON, KRS,
  6. numer rachunku bankowego,
  7. informacje o płatnościach i zadłużeniu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. marketingu bezpośredniego,
  2. realizacji zawartych z Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. umów,
  3. wykonania ciążących na Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  5. weryfikacji wiarygodności płatniczej.
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:
  1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów -art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
  2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.3. –wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.4. - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,
  5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o., polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. usunięcia danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i elektroniczny.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 12. Źródłem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych są:
  1. partnerzy handlowi administratora,
  2. Internet