FIRMA

Ogólne Warunki Sprzedaży

akwa

1 Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Zakładu Produkcyjnego Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. dotyczą całego asortymentu i stanowią integralną część wszystkich zawieranych umów sprzedaży zawieranych z Kupującymi.
 2. Szczegółowe warunki umowy zostaną uzgodnione w formie pisemnej, a w umowach o mniejszej wartości telefonicznie.
 3. P.A.P. AKWA Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane produkty zgodnie z art. 558 Kodeksu Cywilnego.
 5. Przesłanie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie maja pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2 Ceny i oferty

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, wszystkie ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Cenniki mają charakter wyłącznie informacyjny, a podane w nich ceny mogą ulegać zmianom.
 3. Przy braku spełnienia minimum logistycznego zostaną dodane koszty dostawy i ewentualnego rozładunku. Kwota minimum logistycznego wynosi 10.000zł chyba, że zawarte umowy pomiędzy Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. , a Kupującym stanowią inaczej.
 4. Opakowania typu paleta, nadstawka nie są wliczane w cenę produktu i podlegają zwrotowi, z wyłączeniem sytuacji, gdy opakowanie zostało wyprodukowane specjalnie dla Klienta lub jest jednorazowe. W przypadku braku zwrotu opakowań lub zwrotu opakowań uszkodzonych Klient zostanie obciążony ich wartością, zgodnie z cennikiem.
 5. Dane techniczne podawane w katalogach, publikacjach lub na stronie internetowej mogą w każdym czasie ulec zmianie w wyniku ciągłych zmian i postępu technologicznego.

3 Zamówienia i płatności

 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie pisemnego zamówienia i jego potwierdzenie przez Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o.
 2. Anulowanie lub korekta zamówienia jest dopuszczalne w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulacji lub korekty pomiędzy Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o., a Kupującym. Zamówienie , które weszło w fazę realizacji nie może zostać anulowane lub poprawione, szczególnie jeśli chodzi o produkty wykonywane na specjalne zamówienie, w sposób niestandardowy lub zamawiane u kooperantów. Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami powstałymi na skutek anulowania lub korekty zamówienia.
 3. Jeśli niemożność spełnienia świadczenia nastąpiła na skutek siły wyższej tj. klęski żywiołowej, wojny, epidemii, zamieszek, strajku, wypadków losowych, pożaru, ograniczeń energetycznych, niedobór surowców, działań rządowych mających wpływ na produkcję, a także innych niezawinionych sytuacji, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w sposób, kwocie i terminie wskazanym w fakturze. W przypadku braku płatności w określonym terminie realizacja kolejnych zamówień lub już przyjętych może zostać wstrzymana, do czasu uregulowania dotychczasowych zobowiązań, a wszelkie koszty z tym związane (magazynowanie, ubezpieczenie, transport) mogą zostać przerzucone na Kupującego.
 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o.

4 Dostawa

 1. Zakres i realizację dostawy produktów i usług reguluje oferta oraz zamówienie od Klienta.
 2. Terminy dostawy mogą ulec zmianie, szczególnie w przypadku zdarzeń, za które Z.P.A.P. AKWA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Na życzenie Kupującego oraz na jego koszt i ryzyko Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. może zorganizować transport towaru do każdego miejsca wskazanego przez Kupującego o ile warunki drogowe na to pozwalają.
 4. Z chwilą wydania towaru przez Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, a w przypadku uszkodzenia, braków ilościowych lub jakościowych niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. zastrzeżenia w tym zakresie wypełniając formularz niezgodności, dostępnego na stronie internetowej www.akwa.com.pl. Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody poprzez żądanie dołączenia odpowiedniej dokumentacji zdjęciowej lub inspekcji na miejscu dostawy.

5 Gwarancja i reklamacje

 1. P.A.P. AKWA Sp. z o.o. udziela na swoje produkty standardowej 24 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia wydania towaru, chyba że zawarte umowy wskazują inaczej. Na życzenie Klienta gwarancja zostanie udzielona w formie pisemnej.
 2. Odpowiedzialność Z.P.A.P. AKWA z o.o. za ewentualne szkody spowodowane przez wadliwy produkt jest ograniczona decyzją ubezpieczyciela Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. o zakresie uznania szkody.
 3. Uszkodzenia lub braki, które nie były wykrywalne w momencie dostawy muszą zostać zgłoszone w przeciągu 7 dni od daty wykrycia wady.
 4. W przypadku produktów, które zostały wyprodukowane na podstawie rysunków technicznych lub modeli dostarczonych przez Klienta gwarancja jest ograniczona do jakości wykonania i materiałów.
 5. Gwarancja nie obejmuje szkód będących następstwem niewłaściwego przechowywania, konserwacji, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, przeciążania, wykorzystania innych mediów niż określone w karcie produktu, niewłaściwych interwencji użytkownika lub stron trzecich, wykorzystania części zamiennych niewskazanych przez Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o., a także z innych przyczyn, za które Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. nie odpowiada.
 6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej elektronicznej do Działu Kontroli Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. niezwłocznie, wraz z odpowiednią dokumentacją zdjęciową i opisową wykorzystując w tym celu formularz zgłoszenia reklamacji/niezgodności, dostępnego na stronie internetowej www.akwa.com.pl.
 7. Reklamacje jakościowe mogą dotyczyć wyłącznie konstrukcji, wykonania lub materiału dostarczonego produktu. Zasadność reklamacji zostanie określona w odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia do Działu Kontroli Z.P.A.P. AKWA Sp. o.o.
 8. Reklamowany towar Kupujący zobowiązany jest na żądanie Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. dostarczyć do siedziby firmy, a w przypadku braku takiego żądania przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 9. P.A.P. AKWA Sp. z o.o. uznając reklamację za uzasadnioną może naprawić towar, wymienić na nowy lub dokonać zwrotu równowartości w pieniądzu na podane konto reklamującego. Wybór odpowiedniej metody uznania reklamacji należy do Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o.
 10. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie reklamacyjne jest nieuzasadnione Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. może obciążyć kosztami związanymi z weryfikacją zgłoszenia, w tym przeprowadzenia kontroli jakości, transportu, przeładunku, kosztami dojazdu i pracy osób rozpatrujących reklamacje oraz innymi uzasadnionymi przy rozpatrywaniu kosztami.
 11. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane po terminie określonym w §4 pkt 5, §5 pkt 1 oraz §5 pkt 3 powoduje utratę przez kupującego prawa do reklamacji.
 12. Ewentualne zastrzeżenia do stanowiska Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej zgodnie z §5 pkt 6 nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji pod rygorem uznania, że Kupujący akceptuje stanowisko Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o.

6 Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Z.P.A.P. AKWA Sp. o.o. oraz podmioty działające na jego zlecenie w związku  z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Z.P.A.P. AKWA sp. z o.o.
 2. Przyjęcie zamówienia przez Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. nie oznacza, że warunki handlowe Kupującego są akceptowane, nawet jeśli jest to wymienione w formularzu zamówienia.
 3. Kupujący bez wiedzy Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. nie może przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Ogólnych Warunków Sprzedaży.
 6. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnych sporów, a w przypadku braku takowej możliwości właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o.
 7. Siedziba jak i magazyn produktów Z.P. A.P. AKWA Sp. z o.o. mieści się pod adresem ul. Słoneczna 36, 62-200 Gniezno, Polska.
 8. Aktualny cennik produktów jak i transportowy znajduje się na stronie internetowej www.akwa.com.pl